Home » Здраве » Кръвообращението – пътят на кръвта 04

Значението на водата

Още тук трябва да се подчертае огромното значение на водата, която е най-добре пригодена да разрежда кръвта така, че тя да се движи по-бързо и по-лесно и да може да се транспортира до нуждаещите се от нея места. (вж. статията Водата, т. Минерални напитки). Освен това, всяка химична реакция в тялото се извършва във водна среда, включително и производството на енергия.

Издръжливост и осигуряване на енергия
Първо някои важни понятия от теорията на спортните тренировки:
1. Обща издръжливост:     обща аеробна издръжливост
обща анаеробна издръжливост
2. Локална мускулна издръжливост:     локална динамична мускулна издръжливост
локална статична мускулна издръжливост

Оптималният мускулен растеж е възможен само когато са на разположение достатъчно бързо и достатъчни количества от необходимите хранителни вещества и когато организмът притежава възможно по-добра способност да се възстановява между упражненията. Това се постига чрез подобряване на аеробните условия за осигуряване на енергия, с други думи – аеробната издръжливост, респ. аеробния капацитет.

Какво е издръжливост?
Под издръжливост се разбира способността да се извършва мускулна работа продължително време без сериозна умора, като понятието „мускулна работа” включва не само бодибилдинг или вдигане на тежести, но също и бягане или плуване и физическа работа.

Какво е анаеробен?
При кратки интензивни натоварвания, например вдигане на тежести, енергията се доставя от резервите на гликоген в самите мускули. Тъй като при този процес не се използва кислород, натоварването се нарича анаеробно, т.е. извършва се в отсъствие на кислород. Съответно, под анаеробна издръжливост се разбира възможността за удължаване на периода, през който нужната енергия се набавя от тези резерви.

Какво е динамична мускулна издръжливост?
Това е използването на енергията почти единствено за извършване на движения като например бягане, плуване или каране на велосипед.

Какво е статична мускулна издръжливост?
Щангистът извършва малко на брой движения, за да изтласка сравнително голяма тежест. Една голяма част от енергията се използва за статични, т.е. задържащи функции на мускулатурата. Следователно става въпрос за силова тренировка с висок изометричен = статичен разход на мускулни съкращения = статична мускулна издръжливост.

По-точно аеробната издръжливост представлява способността

много мускули на тялото (повече от 1/6 от цялата скелетна мускулатура)
с поне половината от индивидуалните възможности на кръвообращението (повече от 50% от аеробния капацитет)
непрекъснато в продължение на поне 5 минути
да се натоварват динамично, т.е. да се привеждат в движение (срещу малко съпротивление, например бягане).

Към т.1 – разпределение на мускулатурата в проценти:
Мускули на туловището = около 43%
На крака = около 20%
На ръката = около 5%

Към т. 2 – определяне на аеробния капацитет:
В спортната практика степента на натоварване при здравия спортист се определя по честотата на пулса.
Като основна формула важи: 180 минус възрастта на човека
Например: възраст = 42 години: 180 – 42 = 138 пулсова честота
Следователно трябва да се достигне пулс от минимум 138 уд/мин по време на тренировка за издръжливост. С помощта на следната формула можете да изчислите интервала, в който би трябвало да се движите:
Изчисляване на долната (около 60%) и горната (около 80%) граница:
(220 минус възрастта) х 0,6 = долна граница
(220 минус възрастта) х 0,8 = горна граница

Биологични приспособявания
Изменения в организма при тренировки за издръжливост (аеробни тренировки)
В зависимост от интензивността и продължителността на тренировката за издръжливост се появяват според проф. Х. Райндел и проф. Катс следните биологични изменения:

Следва продължение…